ARTIKEL 1. - BEGRIPPEN
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
 • Fotografisch werk: Foto’s die zijn gemaakt in opdracht van de klant, zoals omschreven in artikel 10 lid 1 sub 9 a.w.
 • Beelddrager: De drager waarop een fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, DVD of USB stick. 
 • Fotograaf: Renske Meinema Fotografie. 
 • De fotograaf/dienstverlener die diensten aanbiedt aan de opdrachtgever.
 • Klant: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Gebruik: Het gebruik maken van beeldmateriaal
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon de persoon of personen waarmee Renske Meinema Fotografie de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden
 • Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan opdrachtgever tot het verrichten van diensten door Renske Meinema Fotografie.
 • Diensten: Renske Meinema Fotografie biedt fotografie diensten aan.
 • Overeenkomst: elke overeenkomst en andere verplichtingen tussen opdrachtgever en Renske Meinema Fotografie, alsmede voorstellen van Renske Meinema Fotografie voor diensten die door Renske Meinema Fotografie aan opdrachtgever worden verstrekt en die door opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Renske Meinema Fotografie waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 • Uitvoerdatum: de datum waarop de opdracht plaatsvindt en de fotografie werkzaamheden worden uitgevoerd.
 • Schriftelijk: waar wordt gesproken over schriftelijk in deze algemene voorwaarden wordt tevens bedoeld: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.


ARTIKEL 2. - TOEPASSING
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en klant, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Bij tekenen van een offerte geeft de klant aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. 

ARTIKEL 3. - AANBOD
3.1 Alle door Renske Meinema Fotografie gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Renske Meinema Fotografie is slechts aan een aanbod gebonden indien deze door opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Renske Meinema Fotografie het recht een overeenkomst met een (potentiële) opdrachtgever om een voor Renske Meinema Fotografie gegronde reden te weigeren.
3.3 Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.5 Oplever termijn in het aanbod van Renske Meinema Fotografie zijn in beginsel indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 4. - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 De overeenkomst is geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
4.2 De fotograaf heeft het recht om tot vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te wijzigen of in te trekken, tenzij er al een akkoord is gegeven door de klant. 
4.3 De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een (deel van de) prijs. 
4.4 Met een handtekening geeft de klant aan dat hij akkoord is gegaan met zowel de offerte als de algemene voorwaarden. De klant is vervolgens een aanbetaling verplicht. Na ontvangst van betaling is de reservering/boeking pas definitief.
4.5 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen. Als aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

ARTIKEL 5. - OPDRACHT
5.1 De fotograaf zal de opdracht naar eigen inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De fotograaf behoudt hierin haar artistieke vrijheid, hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
5.2 De fotograaf levert de beelden in de door haar gebruikelijke gehanteerde stijl. De beelden worden bewerkt op licht, kleur, contrast en uitsnede. Andere nabewerking gaat in overleg en brengt extra kosten met zich mee. 
5.3 De fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de bestaande (weer)omstandigheden tijdens de fotoreportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de fotograaf zo gunstig mogelijk te maken.
5.4 Renske Meinema Fotografie is gerechtigd om voor uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
5.5 Indien op locatie van Opdrachtgever schade ontstaat aan de apparatuur van Renske Meinema Fotografie, en de schade het gevolg is van een oorzaak welke te wijten is aan opdrachtgever en/of diens medewerkers of ingeschakelde derden door opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van de geleden schade van Renske Meinema Fotografie.
5.6 Groepsfoto’s en andere specifiek door opdrachtgever verzochte foto’s, kunnen slechts door fotograaf worden vervaardigd, wanneer de omstandigheden dit toelaten, er voldoende tijd voor beschikbaar is en opdrachtgever voldoende maatregelen treft om het vervaardigen van deze beelden mogelijk te maken, waaronder maar niet uitsluitend het aanwijzen van belangrijke personen. Fotograaf garandeert nadrukkelijk niet dat alle door opdrachtgever gewenste foto’s daadwerkelijk geleverd worden.
5.7 De fotograaf is niet aansprakelijk voor het missen van belangrijke momenten door het in de weg lopen van bijvoorbeeld een bode, videograaf of fotograferende gasten. 
5.8 De klant is aansprakelijk voor het regelen van de fotolocaties, waaronder eventuele vergunningen en betalingen.
5.9 Wijzigingen in de opdracht door de klant om welke reden dan ook komen voor
 rekening van de klant en zullen door de fotograaf worden uitgevoerd, eventueel na een aparte offerte van meerkosten die door de klant voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd. 
5.10 Opdrachtgever is verplicht de maaltijden (eenvoudig doch voldoende) op de uitvoerdatum te verzorgen ten behoeve van Renske Meinema Fotografie. In het geval dat er geen maaltijden geregeld zijn zal Renske Meinema Fotografie de kosten voor maaltijden doorberekenen aan opdrachtgever.

ARTIKEL 6. - TARIEVEN
6.1 Wanneer klant en fotograaf geen prijs hebben afgesproken, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde prijs van toepassing (zoals te vinden is op de website).
6.2 Wanneer en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde prijs kan worden gesproken, zal de fotograaf naar redelijkheid de prijs bepalen, waarbij de fotograaf zich onder meer zal kunnen baseren op de in de markt gangbare prijzen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar prijzen zoals door collega’s van de fotograaf in rekening gebracht, wat in voorgaande vergelijkbare gevallen redelijk is gevonden, vergelijkende prijzen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en de omvang en reikwijdte van het door de klant gewenste werk.
6.3 Wanneer het aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meer werk heeft verricht, welke noodzakelijk waren, mag de fotograaf ook deze kosten in rekening brengen bij de klant.

ARTIKEL 7. - FACTUUR EN BETALING
7.1 Renske Meinema Fotografie voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.
7.2 Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Renske Meinema Fotografie gerechtigd om de aanvullende kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.
7.3 Wanneer een opdracht op langer dan anderhalf uur reizen is en de fotograaf dient vroeg te starten en/of tot laat te blijven, dan zijn hier extra kosten aan verbonden voor een eventuele overnachting voor en/of na de opdracht.
7.4 De klant controleert de factuur van de fotograaf op eventuele onjuistheden. Indien de klant niet binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk of per e-mail de factuur vanwege relevante redenen heeft afgewezen en aan de fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen gelden en vervalt enig recht van de klant op reclamatie. 
7.5 Betaling dient te geschieden binnen veertien werkdagen na factuurdatum. In geval van een bruiloft reportage wordt van de klant verwacht dat het resterende bedrag van de offerte twee weken voor de bruiloft is voldaan, er wordt vier weken voor de bruiloft een factuur verstuurd.
7.6 De klant betaalt het openstaande bedrag aan de fotograaf zonder korting of vraag om compensatie, uitgezonderd aanbetalingen die de klant aan de fotograaf heeft overgemaakt.
7.7 Wanneer de klant in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten is in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, inbegrepen een inbreuk op auteursrecht, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
7.8 Geen enkel gebruik van het beeldmateriaal op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de klant een openstaande factuur nog niet heeft voldaan of op een andere manier nog heeft voldaan aan zijn verplichtingen, uit welke vorm van overeenkomst dan ook. 
7.9 Renske Meinema Fotografie is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te  verhogen conform de geldende inflatietarieven.

ARTIKEL 8. - LEVERING
8.1 Opdrachtgever ontvangt de digitale bestanden nadat opdrachtgever het overeengekomen bedrag volledig heeft betaald.
8.2 De opleveringstermijn betreft nimmer een fatale termijn, tenzij expliciet anders overeengekomen. Renske Meinema Fotografie zal de fotoreportage opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties van opdrachtgever, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn.
8.3 Albums zijn niet inbegrepen bij deze levertijden, hiervoor worden na de reportage aparte afspraken gemaakt. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. 
8.4 Wanneer de fotograaf en de klant overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de fotograaf het recht de oorspronkelijke overeengekomen vergoeding met tenminste 20% te verhogen.
8.5 Opdrachtgever kan slechts de door Renske Meinema Fotografie goedgekeurde en bewerkte foto’s ontvangen. Opdrachtgever heeft nimmer recht op ‘raw’, onbewerkte foto’s.
8.6 Beelden worden aangeleverd via een online gallery waar de bestanden kunnen worden gedownload in hoge en/of lage resolutie in JPEG formaat. De gallery is privé en staat een beperkte periode online. Daarna kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor het 
online bewaren van bestanden. 

ARTIKEL 9. - KLACHTEN
9.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo snel mogelijk, in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van beeldmateriaal, per e-mail of schriftelijk aan de fotograaf te worden medegedeeld. De fotograaf zal op zijn beurt zo snel mogelijk de klacht proberen op te lossen.
9.2 De fotograaf is niet verplicht aan de wensen van de klant tegemoet te komen, wanneer deze volgens de fotograaf niet redelijk zijn.
9.3 De fotograaf is niet aansprakelijk voor klachten over stijl, smaak, compositie, hoeveelheid of andere interpretatieve zaken van de geleverde foto’s. Ook niet wanneer dit volgens de  klant van te voren is afgesproken, tenzij dit op papier staat.
9.4 De fotograaf is niet verplicht tot retournering van een betaling wanneer dit volgens de  fotograaf onredelijk is op basis van het geleverde werk.

ARTIKEL 10. - ANNULERING EN OPSCHORTING
10.1 Bij annulering van een overeenkomst voor commerciële- en bruidsfotografie wordt de aanbetaling niet geretourneerd aan de klant. Annuleren kan tot één maand voor de uitvoerdatum, daarna is de klant de fotograaf het volledige factuurbedrag schuldig.
10.2 Indien wegens overmacht de uitvoering van de overeenkomst niet kan plaatsvinden, treden partijen in overleg om de afspraak te verplaatsen of een door Renske Meinema Fotografie aan te wijzen vervanger te regelen. Reeds gemaakte kosten komen voor rekening van opdrachtgever tenzij anders overeengekomen. Een opdracht kan maximaal  twee keer verplaatst worden, daarna worden er extra kosten in rekening gebracht.
10.3 Bij annulering van de fotosessie vanwege ziekte van de klant of slechte weersomstandigheden, wordt een reeds betaalde factuur niet geretourneerd, maar verplaatst naar een andere datum. Dit tot maximaal drie keer.
10.4 Bij annulering of overmacht, waaronder o.a. maar niet uitsluitend, ziekte, ongeval of ernstige (familie) omstandigheden die niet te voorzien zijn, waardoor het voor de fotograaf niet mogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum zelf uit te voeren, wordt de klant op de hoogte gesteld. De klant heeft drie opties. De fotograaf stelt, indien mogelijk, een nieuwe fotograaf voor. De klant maakt een einde aan het contract. De aanbetaling en betaling wordt terugbetaald of er wordt een nieuwe datum overlegd. 
10.5 Bij annulering van lifestyle-, baby-, familie of liefde reportages, minder dan 48 uur van tevoren, wordt het volledige tarief in rekening gebracht. Annulering kan alleen schriftelijk of per e-mail. 
10.6 Zowel opdrachtgever als Renske Meinema Fotografie kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Renske Meinema Fotografie nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
10.7 Indien wegens overmacht de uitvoering van de overeenkomst niet kan plaatsvinden, treden partijen in overleg om de afspraak te verplaatsen of een door Renske Meinema Fotografie aan te wijzen vervanger te regelen. Reeds gemaakte kosten komen voor rekening van opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 11. - AUTEURSRECHT EN INBREUK OP AUTEURSRECHT
11.1 Het auteursrecht op het beeldmateriaal berust bij de fotograaf.
11.2 Bij elke vorm van publicatie is de klant verplicht de website en ‘Renske Meinema Fotografie’ te vermelden bij de foto’s, zoals vermeldt in artikel 25 a.w. Dit geldt zowel voor de versie voor web gebruik als voor de hoge resolutie beelden. 
11.3 Beelden mogen enkel gepubliceerd worden door de klant en/of derden met toestemming van de fotograaf. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht.
11.4 De klant mag in geen enkel geval het ontvangen beeldmateriaal te manipuleren met gebruik van programma’s als Photoshop, Lightroom, iPhoto of Picasa. Wanneer dit bekend wordt bij de fotograaf is deze gerechtigd een schadevergoeding te eisen zoals genoemd in artikel 11.
11.5 Het gemaakte en geleverde beeldmateriaal blijft altijd eigendom van de fotograaf, en daarmee is deze vrij om het beeldmateriaal te publiceren of te gebruiken op welke manier dan ook. Ook wanneer de relatie van de klant verbroken wordt, is de fotograaf vrij om beeldmateriaal te blijven gebruiken.
11.6 De fotograaf is niet verplicht al het gemaakte beeldmateriaal te leveren aan de klant. Enkel de door de fotograaf geselecteerde beelden zullen worden geleverd aan de klant.
11.7 Elke aanpassing en/of gebruik van beeldmateriaal dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
11.8 De fotograaf is vrij om een schadevergoeding te eisen bij de klant, met een bedrag dat redelijk is aan de geleden schade. 

ARTIKEL 12. - PORTRETRECHT
12.1 Het geleverde beeldmateriaal blijft altijd eigendom van de fotograaf. De fotograaf is vrij om het beeldmateriaal te publiceren of te gebruiken op haar website, social media, portfolio, drukwerk, promotiemateriaal, tijdschriftartikelen en wedstrijden.
12.2 De fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentiëren aan derden ter promotie.
12.3 Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 

ARTIKEL 13. - PRODUCTEN EN NABESTELLINGEN.
13.1 De fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product of vergoeding. De fotograaf kan alleen de juiste kleurkwaliteit garanderen wanneer fotoproducten worden besteld via de fotograaf en in vak labs.
13.2 Waardebonnen zijn een jaar geldig en niet inwisselbaar voor geld. 

ARTIKEL 14. - WIJZIGING VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
14.1 De fotograaf behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
14.2 Wijzigingen worden op tijd en per email door de fotograaf aan de klant doorgegeven. 
14.3 Mocht de klant deze wijziging niet willen accepteren, kan de overeenkomst beëindigd worden tot op de dag dat de nieuwe algemene voorwaarden ingaan. 

ARTIKEL 15. - AANSPRAKELIJKHEID FOTOGRAAF
15.1 De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen.
15.2 De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde som.
 
ARTIKEL 16. - REISKOSTEN
16.1 Reiskosten voor fotoreportages zijn 0,40t incl. btw per kilometer. 

ARTIKEL 17. - RECHTSKEUZE
17.1 Alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
17.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze algemene voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de fotograaf en de klant, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

Algemene Voorwaarden

Renske Meinema Fotografie
KvK 57090211 | Zwolle

@renskemeinema