Algemene Voorwaarden 

 
Artikel 1. BEGRIPPEN
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Fotografisch werk: foto’s die zijn gemaakt in opdracht van de klant, zoals omschreven in artikel 10 lid 1 sub 9 Auteurswet.
  • Beelddrager: de drager waarop een fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, DVD of USB stick. 
  • Fotograaf: Renske Meinema Fotografie. De fotograaf/dienstverlener die diensten aanbiedt aan de opdrachtgever.
  • Gebruik: het gebruik maken van beeldmateriaal.
  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (of personen) of de rechtspersoon (of rechtspersonen) waarmee Renske Meinema Fotografie de overeenkomst gesloten heeft, tevens de persoon (of personen) die deze algemene voorwaarden aanvaardt.
  • Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan opdrachtgever tot het verrichten van diensten door Renske Meinema Fotografie.
  • Diensten: Renske Meinema Fotografie biedt fotografie diensten aan.
  • Overeenkomst: elke overeenkomst en andere verplichtingen tussen opdrachtgever en Renske Meinema Fotografie, alsmede voorstellen van Renske Meinema Fotografie voor diensten die door Renske Meinema Fotografie aan opdrachtgever worden verstrekt en die door opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Renske Meinema Fotografie waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
  • Uitvoerdatum: de datum waarop de opdracht plaatsvindt en de fotografie werkzaamheden worden uitgevoerd.
  • Schriftelijk: waar wordt gesproken over schriftelijk in deze algemene voorwaarden wordt tevens bedoeld: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
 

Artikel 2. TOEPASSING
2.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen 
Fotograaf en Opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Bij tekenen van een offerte geeft Opdrachtgever aan akkoord te zijn met de algemene voorwaarden. 
 
Artikel 3. AANBOD
3.1 Alle door Fotograaf gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Fotograaf is slechts aan een aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Fotograaf het recht een overeenkomst met (potentiële) Opdrachtgever te weigeren met een voor Fotograaf gegronde reden.
3.3 Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld door Fotograaf.
3.5 De oplevertermijn in het aanbod is in beginsel indicatief en geeft Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1  De overeenkomst is geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
4.2 Fotograaf heeft het recht om tot vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te wijzigen of in te trekken, tenzij er al een schriftelijk akkoord is gegeven door Opdrachtgever. 
4.3 De offerte verplicht niet tot levering van (een deel van) de prestatie tegen (een deel van) de prijs. 
4.4 Met een handtekening geeft Opdrachtgever aan dat hij akkoord is gegaan met zowel de offerte als de algemene voorwaarden. Opdrachtgever is vervolgens verplicht tot het doen van een aanbetaling van 25% van de totale factuur zoals opgesteld en kenbaar gemaakt door Fotograaf, tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen tussen Fotograaf en Opdrachtgever. Na ontvangst van de aanbetaling is de reservering en/of boeking pas definitief.
4.5 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Fotograaf gerechtigd de prijs aan te passen. Wanneer aannemelijk is dat Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Fotograaf dit doorberekenen aan Opdrachtgever.
 
Artikel 5. OPDRACHT
5.1 Fotograaf houdt rekening met de wensen van Opdrachtgever, maar zal de opdracht vervolgens naar eigen inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Fotograaf behoudt hierin haar artistieke vrijheid en hierover kan niet worden gediscussieerd.

5.2 Fotograaf levert de beelden in de door haar gebruikelijke gehanteerde stijl. De beelden worden bewerkt betreffende licht, kleur, contrast en uitsnede. Andere nabewerkingen gaan in overleg en brengen extra kosten met zich mee. 
5.3 Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de bestaande (weer)omstandigheden tijdens de fotoreportage. Opdrachtgever verplicht zich, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de omstandigheden voor Fotograaf zo gunstig mogelijk te maken.
5.4 Fotograaf is gerechtigd om voor uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen ter ondersteuning.
5.5 Indien op locatie van Opdrachtgever schade ontstaat aan de apparatuur van Fotograaf, of door haar ingeschakelde derden die schriftelijk kenbaar zijn gemaakt bij Opdrachtgever, en de schade het gevolg is van een oorzaak welke te wijten is aan Opdrachtgever en/of diens medewerkers of aan ingeschakelde derden door Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van de geleden schade van Fotograaf of door haar ingeschakelde derden die schriftelijk kenbaar zijn gemaakt bij Opdrachtgever.
5.6 Groepsfoto’s en andere specifiek door Opdrachtgever verzochte foto’s, kunnen slechts door Fotograaf worden vervaardigd, wanneer de omstandigheden dit toelaten, er voldoende tijd beschikbaar is en Opdrachtgever voldoende maatregelen treft om het vervaardigen van deze beelden mogelijk te maken. Waaronder, maar niet uitsluitend, het aanwijzen van belangrijke personen. Fotograaf garandeert nadrukkelijk niet dat alle door Opdrachtgever gewenste foto’s daadwerkelijk geleverd worden.
5.7 Fotograaf is niet aansprakelijk voor het missen en daardoor niet opleveren van foto's van belangrijke momenten door het in de weg lopen van bijvoorbeeld een bode, videograaf of fotograferende gasten. 
5.8 Opdrachtgever is aansprakelijk voor het regelen van de fotolocaties, alsmede eventuele noodzakelijke vergunningen en betalingen.
5.9 Wijzigingen in de opdracht door Opdrachtgever om welke reden dan ook komen voor
rekening van Opdrachtgever en zullen door Fotograaf worden uitgevoerd, eventueel na een nieuwe en afzonderlijke offerte van meerkosten die door Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en aan Fotograaf is geretourneerd. 
5.10 Opdrachtgever is verplicht de maaltijden (eenvoudig doch voldoende) op de uitvoerdatum te verzorgen ten behoeve van Fotograaf. In het geval dat er geen maaltijden geregeld zijn zal Fotograaf de kosten voor maaltijden doorberekenen aan Opdrachtgever.
 

Artikel 6. TARIEVEN
6.1 Wanneer Opdrachtgever en Fotograaf geen prijs hebben afgesproken, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde prijs van toepassing (zoals te vinden is op de website van Fotograaf).

6.2 Wanneer niet van een gebruikelijk gehanteerde prijs kan worden gesproken, zal Fotograaf naar redelijkheid de prijs bepalen, waarbij Fotograaf zich onder meer zal baseren op de in de markt gangbare prijzen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare Opdrachtgevers en Fotografen. Hierbij kan verwezen worden naar prijzen die collega’s van Fotograaf in rekening hebben gebracht, welke in voorgaande vergelijkbare gevallen redelijk zijn gevonden, of naar vergelijkbare prijzen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en die in omvang en reikwijdte van het door Opdrachtgever gewenste werk vergelijkbaar zijn.

6.3 Wanneer het aannemelijk is dat Fotograaf noodzakelijkerwijs hogere kosten heeft gemaakt en/of noodzakelijkerwijs meerwerk heeft verricht, mag Fotograaf deze kosten additief in rekening brengen bij Opdrachtgever.
 

Artikel 7. FACTUUR & BETALING
7.1 Fotograaf voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.
7.2 Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Fotograaf gerechtigd om de aanvullende kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
7.3 Indien voor een opdracht langer dan anderhalf uur gereisd dient te worden en Fotograaf vroeg dient te starten en/of tot laat dient te blijven, dan zijn hier extra kosten voor Opdrachtgever aan verbonden voor een overnachting voor Fotograaf voor en/of na de opdracht.
7.4 Opdrachtgever controleert de factuur van Fotograaf op eventuele onjuistheden. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 werkdagen werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk de factuur vanwege relevante redenen heeft afgewezen en aan Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur tussen partijen als bindend gelden en vervalt enig recht van Opdrachtgever op reclamatie.
7.5 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. In geval van een bruiloft reportage wordt van Opdrachtgever verwacht dat het resterende bedrag van de offerte veertien dagen voor de door Opdrachtgever gemelde uitvoerdatum (de datum van de bruiloft van Opdrachtgever) is voldaan. Fotograaf stuurt de betreffende factuur vier weken voor de door Opdrachtgever gemelde uitvoerdatum.
7.6 Opdrachtgever is verplicht tot het doen van een aanbetaling van 25% van de totale factuur zoals opgesteld en kenbaar gemaakt door Fotograaf, tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen tussen Fotograaf en Opdrachtgever. Na ontvangst van de aanbetaling is de reservering en/of boeking pas definitief.
7.7 Opdrachtgever betaalt het openstaande bedrag aan Fotograaf zonder korting en/of zonder vraag om compensatie of termijnen, uitgezonderd aanbetalingen die Opdrachtgever aan Fotograaf heeft overgemaakt. 

7.8 Wanneer Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten is in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, inbegrepen een inbreuk op auteursrecht, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.
7.9 Geen enkel gebruik van het beeldmateriaal op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang Opdrachtgever een openstaande factuur nog niet heeft voldaan of op een andere manier niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen, uit welke vorm van overeenkomst dan ook. 
7.10 Fotograaf is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven.
 
Artikel 8. LEVERING
8.1 Opdrachtgever ontvangt de digitale bestanden nadat Opdrachtgever het overeengekomen bedrag volledig heeft betaald.
8.2 De opleveringstermijn betreft nimmer een fatale termijn, tenzij expliciet anders door partijen is overeengekomen. Fotograaf zal de fotoreportage opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties van Opdrachtgever, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn.
8.3 Albums zijn niet inbegrepen bij voornoemde levertijden, hiervoor worden na de reportage afzonderlijke afspraken gemaakt. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt deze in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld. 
8.4 Wanneer Fotograaf en Opdrachtgever overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd ten opzichte van hetgeen eerder door partijen overeengekomen, heeft Fotograaf het recht de oorspronkelijke overeengekomen vergoeding met tenminste 20% te verhogen.
8.5 Opdrachtgever ontvangt de door Fotograaf goedgekeurde en bewerkte foto’s. Opdrachtgever heeft nimmer recht op ‘raw’ bestanden en onbewerkte foto’s.
8.6 Beelden worden door Fotograaf aangeleverd via een ‘online gallery’ waar de bestanden kunnen worden gedownload in hoge en lage resolutie in JPEG formaat. De ‘online gallery’ is privé en staat gedurende een beperkte periode online. Daarna kunnen er kosten in rekening worden gebracht door Fotograaf voor het online bewaren van bestanden voor Opdrachtgever. 
 

Artikel 9. KLACHTEN
9.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo snel mogelijk, in ieder geval binnen veertien dagen na levering van het beeldmateriaal, schriftelijk aan Fotograaf te worden kenbaar gemaakt. Fotograaf zal op haar beurt zo snel mogelijk de klacht trachten op te lossen.
9.2 Fotograaf is niet verplicht aan de wensen van Opdrachtgever tegemoet te komen, wanneer deze volgens Fotograaf niet redelijk zijn of in lijn met haar artistieke vrijheid en de door haar gebruikelijke gehanteerde stijl.

9.3 Fotograaf is niet aansprakelijk voor klachten over stijl, smaak, compositie, hoeveelheid of andere interpretatieve zaken van de geleverde foto’s. Ook niet wanneer dit volgens Opdrachtgever van te voren is afgesproken, tenzij dit schriftelijk expliciet is vastgelegd.
9.4 Fotograaf is niet verplicht tot restitutie van een betaling wanneer dit volgens Fotograaf onredelijk is op basis van het geleverde werk. 
 
Artikel 10. ANNULERING EN OPSCHORTING
10.1 Bij annulering van de overeenkomst voor commerciële- en/of bruidsfotografie wordt de 
aanbetaling van 25% van de totale factuur niet gerestitueerd aan Opdrachtgever. Annuleren kan tot één maand voor de uitvoerdatum, daarna is Opdrachtgever aan Fotograaf het volledige factuurbedrag schuldig binnen veertien dagen na factuurdatum.
10.2 Bij annulering of overmacht, waaronder onder andere maar niet uitsluitend, ziekte, ongeval of ernstige (familie-) omstandigheden die niet te voorzien zijn, waardoor het voor Fotograaf niet mogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum zelf uit te voeren, wordt Opdrachtgever per omgaande op de hoogte gebracht. Opdrachtgever heeft in voormeld geval drie opties. 1. Fotograaf stelt indien mogelijk een andere fotograaf voor. 2. Opdrachtgever maakt een einde aan de overeenkomst waarbij de aanbetaling en overige betalingen worden gerestitueerd. 3. Er wordt een nieuwe datum overlegd en overeengekomen tussen Fotograaf en Opdrachtgever. 
10.3 Bij annulering van de opdracht wegens ziekte van Opdrachtgever of wegens slechte weersomstandigheden, wordt een reeds betaalde factuur niet gerestitueerd, maar verplaatst naar een andere datum. Een opdracht kan maximaal drie keer verplaatst worden. Fotograaf behoudt zich het recht voor om de opdracht te annuleren wanneer Opdrachtgever vaker dan drie keer de opdracht verplaatst waarbij de aanbetaling van 25% van de totale factuur niet wordt gerestitueerd, tenzij anders schriftelijk expliciet overeengekomen.

10.4 Bij annulering van portretreportages minder dan 48 uur van tevoren, wordt de volledige factuur in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Annulering dient alleen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
10.5 Zowel Opdrachtgever als Fotograaf kan de overeenkomst zonder nadere 
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen 
ingeval een van de partijen in surséance van betaling verkeert, wanneer faillissement is aangevraagd of wanneer er sprake is van liquidatie van één van de ondernemingen van voormelde partijen. Indien een situatie zoals bovengenoemd zich voordoet, is Fotograaf nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 
Artikel 11. AUTEURSRECHT EN INBREUK OP AUTEURSRECHT
11.1 Het auteursrecht op het beeldmateriaal berust bij Fotograaf.

11.2 Bij elke vorm van openbaarmaking is Opdrachtgever verplicht de website en ‘Renske Meinema Fotografie’ te vermelden bij de beelden, zoals vermeldt in artikel 25 Auteurswet. Dit geldt zowel voor gebruik van de webversie beelden als voor de hoge resolutie beelden, maar niet voor niet-commerciële publicaties in beperkte besloten kring. 
11.3 Beelden mogen enkel commercieel gepubliceerd worden met toestemming 
van zowel Fotograaf als Opdrachtgever. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht door Fotograaf.

11.4 Het gemaakte en geleverde beeldmateriaal blijft altijd eigendom van Fotograaf, en daarmee is deze vrij om het beeldmateriaal te publiceren of te gebruiken, behoudens voor zover het commercieel gebruik betreft, anders dan opname op de eigen website of in eigen portfolio. Ook wanneer de relatie van Opdrachtgever verbroken wordt, is Fotograaf vrij om het beeldmateriaal te blijven gebruiken.

11.5 Fotograaf is niet verplicht al het gemaakte beeldmateriaal te leveren aan Opdrachtgever. Enkel de door Fotograaf geselecteerde beelden zullen worden geleverd aan Opdrachtgever.

11.6 Fotograaf is bij overtreding van voormelde voorwaarden vrij om een schadevergoeding te eisen bij de Opdrachtgever, met een bedrag dat redelijk is aan de geleden schade. 
 
Artikel 12. PORTRETRECHT
12.1 Het geleverde beeldmateriaal blijft altijd eigendom van Fotograaf. Fotograaf is vrij om het beeldmateriaal te publiceren of te gebruiken op haar website, eigen social media, portfolio, eigen promotiemateriaal en wedstrijden.
12.2 Afwijkende afspraken tussen Fotograaf en Opdrachtgever worden schriftelijk expliciet vastgelegd. 
 
Artikel 13. PRODUCTEN EN NABESTELLINGEN
13.1 Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op een nieuw product of vergoeding. Fotograaf kan alleen de juiste kleurkwaliteit garanderen wanneer fotoproducten worden besteld via Fotograaf en in vak labs.

13.2 Door Fotograaf uitgegeven waardebonnen zijn een jaar geldig na datum van uitreiking en niet inwisselbaar voor geld. 
 
Artikel 14. WIJZIGING VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
14.1 Fotograaf behoudt zich het recht de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
14.2 Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Fotograaf aan Opdrachtgever doorgegeven. 
14.3 Indien Opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren dan kan de overeenkomst beëindigd worden tot op de dag dat de nieuwe algemene voorwaarden ingaan. 
 
Artikel 15. AANSPRAKELIJKHEID FOTOGRAAF
15.1 Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor Opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Fotograaf of door haar ingeschakelde derden.

15.2 De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde som.
 
Artikel 16. REISKOSTEN
16.1 Reiskosten voor fotoreportages bedragen €0,40 incl. btw per gereden kilometer. 
 
Artikel 17. RECHTSKEUZE
17.1 Alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

17.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze algemene voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Fotograaf en de Opdrachtgever, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

Algemene Voorwaarden

Renske Meinema Fotografie
KvK 57090211 - Zwolle